văn bản pháp quy
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 
 
Số hiệu văn bản
Ký hiệu văn bản
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
 
Kí hiệu Ngày BH Trích yếu
10197/QĐ-ĐHSPHN 29/12/2017 Ban hành "Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ"
Loại: Quyết định
               
26/2015/TT-BGDVĐT 30/10/2015 Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cán bộ quản lý (CBQL) trường tiểu học là chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bao gồm nội dung bồi dưỡng bắt buộc, nội dung bồi dưỡng tự chọn và hướng dẫn thực hiện trương trình
Loại: Thông tư
               
27/2015/TT-BGDVĐT 30/10/2015 Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý (CBQL) trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học là chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, bao gồm nội dung bồi dưỡng bắt buộc, nội dung bồi dưỡng tự chọn và hướng dẫn thực hiện chương trình.
Loại: Thông tư
               
Số: 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính ph
Loại: Thông tư
               
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở trong trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học cơ sở (sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở công lập). 2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với giáo viên trung học cơ sở trong các trường trung
Loại: Thông tư
               
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên biệt công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có cấp trung học phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học phổ thông công lập). 2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với giáo viên
Loại: Thông tư
               
20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/09/2015 Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Loại: Thông tư
               
253/ĐHSPHN 29/06/2015 Trong những năm vừa qua, công tác quản lý hệ đào tạo Vừa làm vừa học đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường....
Loại: Công văn
               
Thông tư 27/04/2015 Sửa đổi. bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT
Loại: Thông tư
               
Quy định kèm TT số 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 Về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Loại: Thông tư
               
123