Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng chứng chỉ tin học K79A tại trường ĐHSP Hà Nội

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn