Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tại Sở giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thùy Dương - Điện thoại: 0912358854 - Email: duongnt@hnue.edu.vn