Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kết quả đánh giá lớp bồi dưỡng chuyên đề Phương pháp dạy học tích cực và đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực cho giáo viên THPT tại Hải Phòng


Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn