Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên là cơ quan có chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. CHỨC NĂNG

          1.1. Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng có nhu cầu.

          1.2. Tổ chức tuyển sinh, quản lí quá trình đào tạo bậc đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng có nhu cầu.

2. NHIỆM VỤ

         2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên.

         2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng chứng chỉ, chứng nhận chuyên đề cho giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, cán bộ quản lí giáo dục và các đối tượng có nhu cầu trong cả nước.

         2.3. Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lí kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng theo hình thức giáo dục thường xuyên, bồi dưỡng cấp chứng chỉ, chứng nhận. Theo dõi nề nếp giảng dạy và học tập, thi học phần, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp cho học viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2.4. Quản lí, cấp phát văn bằng đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên, các loại hình chứng chỉ, chứng nhận theo các quy định hiện hành.

          2.5. Tổ chức biên tập, tái bản giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo đại học, cao đẳng hình thức giáo dục thường xuyên và các tài liệu bồi dưỡng.