HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ĐẾN SỐ MÁY

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Số máy tổng đài Trường: 0243.7547.823

Phím 4: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên Phím 1: Phòng Hành chính đối ngoại
610 - Văn phòng Trung tâm Phím 2: Phòng Đào tạo
602, 604 - Hỗ trợ Bồi dưỡng thường xuyên Phím 3: Phòng Sau Đại học
606, 605 - Hỗ trợ hệ Vừa làm vừa học Phím 5: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
605 - Hỗ trợ chứng chỉ Tin học Phím 6: Bộ phận một cửa