* Giám đốc trung tâm: TS. Vương Huy Thọ

          Phòng 601 nhà Hiệu Bộ

          Email: thovh@hnue.edu.vn

* Phó Giám đốc trung tâm: TS. Bùi Thị Hà Giang

          Phòng 603A nhà Hiệu Bộ

          Email: giangbth@hnue.edu.vn

* Văn phòng trung tâm: Nguyễn Thu Trang

          Phòng 610 nhà Hiệu Bộ

          Email: trangbi.hnue@gmail.com

* Bộ phận Vừa làm vừa học:

          Nguyễn Hoàng Long: Phòng 605 nhà Hiệu bộ – Email: nhlong@hnue.edu.vn

          Phan Tuấn Hải: Phòng 606 nhà Hiệu bộ  – Email: haipt@hnue.edu.vn

          Đỗ Xuân Thằng: Phòng 606 nhà Hiệu bộ – Email: doxuanthangdhsphn@gamil.com

          Nguyễn Thị Thùy Dương: Phòng 602 nhà Hiệu bộ – Email: duongnt@hnue.edu.vn

* Bộ phận Bồi dưỡng thường xuyên:

          Phùng Thị Lệ Hằng: Phòng 604 nhà Hiệu bộ – Email: hangpl@hnue.edu.vn

          Nguyễn Thị Ngọc Dung: Phòng 604 nhà Hiệu bộ – Email: dungnn@hnue.edu.vn

          Nguyễn Hồng Ngọc: Phòng 602 nhà Hiệu bộ – Email: ngocnh@hnue.edu.vn

* Bộ phận Tin học:

          Đặng Trần Dũng: Phòng 605 nhà Hiệu bộ – Email: dangtrandung@hnue.edu.vn

          Ngô Thị Hạnh: Phòng 610 nhà Hiệu bộ – Email: nthanh@hnue.edu.vn

* Bộ phận Học liệu:

          Lê Tuấn Anh: Phòng 603B nhà Hiệu bộ – Email: letuananh@hnue.edu.vn

          Nghiêm Đình Thành: Phòng 603B nhà Hiệu bộ – Email: thanhnd@hnue.edu.vn