STT

Ngành đào tạo

Ghi chú

1

Sư phạm Toán học

 

2

Sư phạm Hóa học

 

3

Sư phạm Vật lý

 

4

Sư phạm Sinh học

 

5

Sư phạm Địa lý

 

6

Sư phạm Tin học

 

7

Sư phạm Lịch sử

 

8

Sư phạm Ngữ văn

 

9

Sư phạm Mĩ thuật

 

10

Sư phạm Âm nhạc

 

11

Sư phạm Công nghệ

 

12

Sư phạm Tiếng Anh

 

13

Giáo dục Mầm non

 

14

Giáo dục Tiểu học

 

15

Giáo dục Thể chất

 

16

Giáo dục Chính trị

 

17

Giáo dục Công dân

 

18

Giáo dục Đặc biệt

 

19

Quản lý Giáo dục

 

20

Công tác xã hội

 

21

Công nghệ thông tin

 

22

Sinh học

 

23

Hóa học

 

24

Toán học