Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm ĐT-BD thường xuyên là cơ quan chức năng có nhiệm vụ cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo. Các hoạt động chủ yếu như sau:

*  Về công tác tuyển sinh

- Trung tâm phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm cho các hệ đào tạo Từ xa (các lớp ngoài sư phạm), VLVH và bồi dưỡng giáo viên và CBQLGD.

- Trung tâm có nhiệm vụ duyệt hồ sơ tuyển sinh các lớp ngoài sư phạm hệ Từ xa, tổ chức thi tuyển sinh hàng năm theo đúng quy chế đối với hệ Vừa làm vừa học.

- Tổ chức tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, bồi dưỡng chuyên đề ở các cơ sở liên kết đào tạo trong cả nước.

* Xây dựng, quản lý, điều hành kế hoạch dạy và học của giảng viên và học viên

- Trung tâm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch học tập cho các lớp hệ từ xa, mời các giảng viên tham gia dạy từ xa, xây dựng và điều phối lịch học các môn chung hệ VLVH.        

- Liên hệ thường xuyên với các địa bàn để nắm bắt tình hình dạy và học.

- Quản lý cấp Giấy mời giảng và điều hành kế hoạch đào tạo cho các lớp hệ Vừa làm vừa học.

- Quản lý và xây dựng kế hoạch cho các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ và chuyên đề.

* Kiểm tra, thi và đánh giá

- Đề xuất để Ban Giám hiệu duyệt thành phần Hội đồng coi thi học phần hệ Từ xa, thi các môn chung hệ VLVH và tổ chức thi học phần tại các cơ sở liên kết đào tạo.

- Tổ chức chấm thi tuyển sinh, thi học phần và thi tốt nghiệp.

- Bảo quản bài thi tuyển sinh, bài thi học phần và bài thi tốt nghiệp.

* Về công tác giáo trình học liệu

- Lập kế hoạch dài hạn và thường kỳ cho việc in ấn, tái bản giáo trình, học liệu đảm bảo đủ 100% giáo trình cung cấp cho học viên hệ Từ xa và học liệu cho hệ bồi dưỡng giáo viên.

- Thường xuyên bổ sung, cập nhật giáo trình và các học liệu bổ trợ.