Giới thiệu

1.  Trung tâm Ðào t?o - B?i du?ng Thu?ng xuyên du?c thành l?p ngày 07/5/2013. Trung tâm du?c thành l?p trên co s? ti?n thân là Trung tâm Giáo d?c T? xa (có b? dày ho?t d?ng 20 nam - thành l?p tháng 11/1994), sáp nh?p v?i b? ph?n V?a làm v?a h?c và B?i du?ng giáo viên các c?p. Trung tâm ti?p t?c liên k?t v?i các co s? liên k?t dào t?o trong c? nu?c phát tri?n lo?i hình dào t?o T? xa, V?a làm v?a h?c, d?y m?nh công tác b?i du?ng thu?ng xuyên dón d?u vi?c d?i m?i chuong trình, sách giáo khoa ph? thông t? nam 2015, góp ph?n vào vi?c th?c hi?n d?i m?i can b?n, toàn di?n n?n giáo d?c nu?c nhà. Hi?n Trung tâm dang liên k?t v?i 48 t?nh, thành ph? trong c? nu?c phát tri?n các lo?i hình dào t?o và b?i du?ng trên c? hai phuong di?n: M? r?ng ngành ngh? dào t?o, tang quy mô tuy?n sinh, m? r?ng d?a bàn dào t?o song song v?i vi?c c?i ti?n và nâng cao ch?t lu?ng dào t?o. Hi?n dã và dang dào t?o 24 mã ngành T? xa và V?a làm v?a h?c trong dó các ngành thu?c kh?i su ph?m có 20 chuong trình nâng chu?n trình d? d?i h?c cho giáo viên, cán b? qu?n lý giáo d?c các c?p: Giáo d?c M?m non, Giáo d?c Ti?u h?c và các ngành Trung h?c co s? (Su ph?m Ng? van, Su ph?m Toán - Tin, Su ph?m V?t lý, Su ph?m Hóa h?c, Su ph?m Sinh h?c, Su ph?m L?ch s?, Su ph?m Ð?a lý, Giáo d?c Chính tr?, Giáo d?c Th? ch?t, Su ph?m Âm nh?c, Giáo d?c Qu?c phòng ,Su ph?m M? thu?t, Giáo d?c Ð?c bi?t, Su ph?m K? thu?t, Su ph?m Ti?ng Anh, Qu?n lý Giáo d?c, Tâm lí - Giáo d?c, Tâm lý Giáo d?c h?c, Su ph?m Tin h?c). Ngoài ra, còn có 4 chuong trình dào t?o ngoài su ph?m cho các ngành: Công tác Xã h?i, Vi?t Nam h?c, Công ngh? thông tin, Ti?ng Anh và 1 chuong trình dào t?o b?c cao d?ng ngành Công ngh? Thi?t b? Tru?ng h?c.

2. M?ng lu?i các co s? liên k?t dào t?o d?t ? 48 t?nh, thành ph? trong c? nu?c. Các co s? liên k?t này bao g?m các Trung tâm GDTX c?p t?nh, các Tru?ng CÐSP t?nh và Tru?ng ÐH d?a phuong (thông qua các S? Giáo d?c và Ðào t?o, UBND các t?nh, thành ph?). Co s? liên k?t dào t?o này d?u thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân d?m b?o d? tiêu chu?n v? pháp lý cung nhu các quy ch? hu?ng d?n c?a B? Giáo d?c và Ðào t?o, bao g?m:

* Khu v?c mi?n núi phía B?c: Lào Cai, Ði?n Biên, Son La, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Yên Bái, Hòa Bình, L?ng Son, Tuyên Quang, Cao B?ng.

* Khu v?c trung du và d?ng b?ng B?c B?: Phú Th?, Vinh Phúc, Hà N?i, B?c Ninh, B?c Giang, Hung Yên, H?i Duong, H?i Phòng, Qu?ng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Ð?nh, Ninh Bình, Thanh Hóa.

* Các t?nh mi?n Trung: Ngh? An, Hà Tinh, Qu?ng Bình.

* Các t?nh mi?n Nam Trung b?: Ðà N?ng, Khánh Hòa, Bình Ð?nh, Phú Yên.

* Các t?nh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Ð?ng, Ð?c L?c.

            * Các t?nh Nam B?: Ð?ng Nai, Cà Mau, TP. H? Chí Minh, Long An, Bà R?a - Vung Tàu, Vinh Long, C?n Tho, H?u Giang, Tây Ninh, Trà Vinh, Kiên Giang, B?n Tre, Ð?ng Tháp.

            3. Trong b? dày ho?t d?ng c?a mình, Trung tâm ÐT-BD thu?ng xuyên (tru?c dây là Trung tâm GDTX và b? ph?n dào t?o V?a làm v?a h?c thu?c phòng Ðào t?o) dã dào t?o nâng chu?n trình d? d?i h?c h? T? xa cho hon 80.000 giáo viên và cán b? qu?n lý giáo d?c các c?p, h? V?a làm v?a h?c cho 50.000 giáo viên và cán b? qu?n lý giáo d?c các c?p, chua k? m?t d?i ngu dông d?o giáo viên và cán b? qu?n lý giáo d?c du?c b?i du?ng c?p ch?ng ch?. Ð?i ngu này sau khi t?t nghi?p dã d?m nhi?m t?t công vi?c gi?ng d?y cung nhu qu?n lý giáo d?c ? các d?a phuong. Nhi?u ngu?i du?c công nh?n là giáo viên gi?i, là cán b? qu?n lý ngành có uy tín (c?p Tru?ng, c?p Phòng và c?p S?). Trung tâm dã nh?n du?c nhi?u B?ng khen c?a B? Giáo d?c và Ðào t?o, c?a lãnh d?o UBND các t?nh (Kiên Giang, Ði?n Biên, Ð?ng Nai, Long An...).

 

replica rolex
sivas escort yalova escort
www.shirl.club
escort antalya
escort ankara