Hệ VHVL
Sư phạm Kĩ thuật
Chuyên ngành: Sư phạm Kĩ thuật

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm Kĩ thuật

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Sư phạm Kĩ thuật

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp