Hệ VHVL
Giáo dục Thể chất
Chuyên ngành: Sư phạm Thể dục Thể thao

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm  Thể dục Thể thao

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Sư phạm  Thể dục Thể thao

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp