Hệ VHVL
Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành: Sư phạm Tin học

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

 Sư phạm Tin học

Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

 Sư phạm Tin học

Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp