Hệ VHVL
Giáo dục Đặc biệt
Chuyên ngành: Giáo dục Đặc biệt

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Giáo dục Đặc biệt

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Giáo dục Đặc biệt

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp