Hệ VHVL
Giáo dục Tiểu học
Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

28

  Sư phạm Tiểu học

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

29

  Sư phạm Tiểu học

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp