Hệ VHVL
Vật lí
Chuyên ngành: Sư phạm Vật lí

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm Vật lí

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm