Hệ VHVL
Giáo dục Quốc phòng
Chuyên ngành: Giáo dục Chính trị - Giáo dục Quốc phòng

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

Giáo dục Chính trị  -  Giáo dục Quốc phòng

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp