Hệ VHVL
Lý luận chính trị- Giáo dục công dân
Chuyên ngành: Giáo dục Chính trị

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Giáo dục Chính trị

 Có trình độ Cao đẳng

2

  Giáo dục Chính trị

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp