Hệ VHVL
Nghệ thuật
Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

18

  Sư phạm Âm nhạc

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

19

  Sư phạm Âm nhạc

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp