Hệ Từ xa
Việt Nam học
Chuyên ngành: Việt Nam học

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

Việt Nam học

 Có trình độ Cao đẳng

2

Việt Nam học

Có trình độ Trung cấp