Hệ Từ xa
Quản lí Giáo dục
Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Quản lí Giáo dục

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Quản lí Giáo dục

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp