Hệ Từ xa
Giáo dục Tiểu học
Chuyên ngành: Sư phạm Tiểu học

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm Tiểu học

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Sư phạm Tiểu học

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp