Hệ Từ xa
Giáo dục Quốc phòng
Chuyên ngành: Giáo dục Quốc phòng

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Giáo dục Quốc phòng

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp