Hệ Từ xa
Công tác xã hội
Chuyên ngành: Công tác xã hội

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Công tác xã hội

 Có trình độ Cao đẳng

2

  Công tác xã hội

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp