Hệ Từ xa
Nghệ thuật
Chuyên ngành: Sư phạm Mĩ thuật

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm Mĩ thuật

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Sư phạm Mĩ thuật

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp