Hệ Từ xa
Nghệ thuật
Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm Âm nhạc

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Sư phạm Âm nhạc

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp