Hệ Từ xa
Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành: Sư phạm Tin học

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Sư phạm Tin học

 Có trình độ Cao đẳng Sư phạm

2

  Sư phạm Tin học

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp