Hệ Từ xa
Công nghệ Thông tin
Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG

1

  Công nghệ Thông tin

 Có trình độ Cao đẳng

2

  Công nghệ Thông tin

 Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp