Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy học kiến thức Tiếng Việt theo quan điểm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học

Mục tiêu

  Kiến thức:

          Người học có những kiến thức cơ bản về cơ sở khoa học và thực tiễn của việc lựa chọn nội dung, phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá việc dạy học kiến thức tiếng Việt cho học sinh tiểu học theo quan điểm phát triển năng lực giao tiếp.

Kĩ năng:

Hoàn thành chuyên đề người học có thể:

          - Phân tích, đánh giá một cách khoa học thực tiễn dạy học kiến thức tiếng Việt  ở tiểu học theo quan điểm phát triển năng lực giao tiếp.

          - Thiết lập quy trình dạy học kiến thức tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp từ xác định mục tiêu, xây dựng nội dung dạy học, tổ chức dạy học, tiến hành kiểm tra đánh giá học sinh theo quan điểm phát triển năng lực giao tiếp.

Các nội dung cơ bản:

Chuyên đề Dạy học kiến thức tiếng Việt theo quan điểm phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh  tiểu học có vai trò cung cấp những kiến thức cơ bản về giao tiếp và dạy học tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp, đặc biệt là dạy học kiến thức Tiếng Việt, đi tìm điểm vàng cân bằng giữa Việt ngữ học và dạy học sử dụng tiếng Việt ở tiểu học trong việc xây dựng chương trình, soạn thảo SGK và tổ chức quá trình tìm hiểu và vận dụng các kiến thức tiếng Việt trong hai quá trình tiếp nhận và tạo lập ngôn bản.

Nội dung chi tiết

 - Giao tiếp và dạy học kiến thức tiếng Việt  theo quan điểm giao tiếp

- Mô hình năng lực giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt

-  Mô hình năng lực giao tiếp trong dạy học kiến thức Tiếng Việt

-  Xây dựng nội dung dạy học kiến thức Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực  giao tiếp cho HS Tiểu học

 + Lựa chọn các tri thức Tiếng Việt nhằm phát triển năng lực  giao tiếp - tính lợi ích của các tri thức TV

+ Tổ chức dạy học kiến thức Tiếng Việt theo quan điểm phát triển năng lực  giao tiếp

*Tối giản hóa quá trình dạy học nhận diện, phân loại các đơn vị ngôn ngữ

*Tối ưu hóa các quá trình dạy học sử dụng các đơn vị ngôn ngữ

* Tổ chức quá trình dạy học kiến thức Tiếng Việt như tổ chức một hoạt động giao tiếp

-  Kiểm tra đánh giá quá trình dạy học kiến thức Tiếng Việt ở Tiểu học theo quan điểm giao tiếp