Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ biển đảo trong thời kỳ mới

- Mục tiêu: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về luật biển, vùng biển và hải đảo của Việt Nam và các nội dung bảo vệ biển, đảo trong thời kỳ mới.

- Nội dung

Khái quát chung về đại dương, biển và biển, đảo Việt Nam;  Biển, đảo Việt Nam qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước; Công ước liên hợp quốc và các văn bản hiệp định liên quan đến biển Đông; Chủ quyền biển, đảo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Quản lý, bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo Việt Nam.

- Đối tượng

Bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn GDQP&AN ở các Sở Giáo dục và Đào tạo và các đối tượng khác