Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng kiến thức về điều lệnh đội ngũ

- Mục tiêu: 

Giới thiệu cho người học nắm được những kiến thức cơ bản về nội dung điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi, tổ chức luyện tập các nội dung động tác làm cơ sở thống nhất trong giảng dạy ở các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Nội dung: 

Điều lệnh đội ngũ sửa đổi; Luyện tập đội ngũ; Phương pháp giảng dạy bài điều lệnh đội ngũ.

- Đối tượng

Bồi dưỡng thống nhất cho giáo viên giảng dạy môn GDQP&AN ở các Sở Giáo dục và Đào tạo