Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh

- Mục tiêu: 

Giới thiệu cho người học nắm được nội dung, chương trình ngành học, sách giáo viên, sách giáo khoa về GDQP - AN; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP - AN cấp trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học; Trang bị, thống nhất về mặt phương pháp cho giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các Sở Giáo dục và Đào tạo về hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy các nội dung về GDQP-AN. Trang bị, bồi dưỡng, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, nghề nghiệp giảng dạy và bồi dưỡng kiến thức bổ trợ cần thiết phục vụ công tác giảng dạy GDQP-AN.

- Nội dung: 

Chuyên đề giới thiệu nội dung chương trình, tài liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học GDQP-AN; hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch, biên soạn bài giảng lý thuyết, thực hành

- Đối tượng

Bồi dưỡng thống nhất cho giáo viên giảng dạy môn GDQP&AN ở các Sở Giáo dục và Đào tạo