Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy học động tác và hình thức buổi tập thể dục thể thao

A/ DẠY HỌC ĐỘNG TÁC

5.1. Cơ sở phân chia các giai đoạn giảng dạy động tác trong GDTC

5.1.1. Khái niệm về kỹ năng, kỹ xảo

5.1.2. Cơ chế hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động.

5.1.3. Sự chuyển kỹ xảo vận động

5.2. Các giai đoạn trong dạy học động tác

5.2.1. Gia đoạn dạy học ban đầu.

5.2.1.1. Mục đích

5.2.1.2. Nhiệm vụ ( 4 nhiệm vụ)

5.2.1.3. Đặc điểm các phương pháp giảng dạy

5.2.1.4. Một số điểm cần chú ý ( 4)

5.2.2. Giai đoạn dạy học đi sâu

5.2.2.1. Mục đích

5.2.2.2. Nhiệm vụ

5.2.2.3. Đặc điểm các phương pháp giảng dạy

5.2.2.4. Một số điểm cần chú ý:

5.2.3.Giai đoạn củng cố và tiếp tục hoàn thiện

5.2.3.1. Mục đích

5.2.3.2. Nhiệm vụ

5.2.3.3.Đặc điểm các phương pháp giảng dạy

5.2.3.4. Một số điểm cần chú ý:

B/ HÌNH THỨC BUỔI TẬP TDTT TRONG GDTC

5.3. Cơ sở cấu trúc của buổi tập TDTT

5.3.1. Mối quan hệ giữa hình thức và nội dung của buổi tập.

5.3.2. Cơ sở khoa học tự nhiên của cấu trúc buổi tập

5.3.3. Quan điểm sư phạm của cấu trúc buổi tập

5.4. Đặc điểm hình thức buổi tập chính khóa

5.4.1. Đặc điểm của buổi tập chính khóa

5.4.2. Cấu trúc buổi tập ( giờ học TDTT chính khóa)

5.4.3. Phương pháp điều chỉnh lượng vận động

5.4.4. Phương pháp tổ chức người tập trong buổi tập

5.4.5. Công việc chuẩn bị của giáo viên cho giờ học

5.5. Hình thức buổi tập không chính khóa