Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục các tố chất thể lực

4.1. Giáo dục sức mạnh

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Điều kiện biểu hiện sức mạnh

4.1.2.1. Quan hệ giữa lực cơ bắp sản sinh và khối lượng vật thể chịu tác dụng

      4.1.2.2. Quan hệ giữa lực và tốc độ

4.1.3. Phân loại sức mạnh

4.1.3.1. Cơ sở phân loại sức mạnh

4.1.3.2. Phân loại sức mạnh

4.1.4. Phương pháp giáo dục sức mạnh

4.1.4.1. Nhiệm vụ và phương tiện giáo dục sức mạnh

4.1.4.2. Lựa chọn lực đối kháng là vấn đề có bản nhất của phương pháp giáo dục sức mạnh

4.1.4.3. Các khuynh hướng phương pháp cơ bản trong giáo dục sức mạnh ( chủ yếu phát triển sức mạnh tuyệt đối)

4.2. Giáo dục sức nhanh

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Phương pháp giáo dục sức nhanh phản ứng vận động

4.2.2.1. Phương pháp giáo dục sức nhanh phản ứng vận động đơn giản.

4.2.2.2. Phương pháp giáo dục sức nhanh phản ứng vận động phức tạp

4.2.3. Các phương pháp giáo dục năng lực tốc độ

4.3. Phương pháp giáo dục sức bền

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Tính đa dạng của sức bền

4.3.3. Phương pháp đánh giá sức bền

4.3.4. Các phương pháp phát triển sức bền

4.3.4.1. Nhiệm vụ

4.3.4.2. Các yếu tố LVĐ trong huấn luyện nâng cao sức bền

     4.3.4.3.Phương pháp giáo dục khả năng ưa khí

      4.3.4.4.Phương pháp giáo dục khả năng yếm khí

4.4.Giáo dục năng lực phối hợp vận động

4.4.1 . Đặc điểm của năn lực phối hợp vận động

4.4.2. Phương pháp phát triển khả năng phối hợp vận động