Bồi dưỡng chuyên đề

Các nguyên tắc về phương pháp giáo dục thể chất

3.1. Nguyên tắc tự giác tích cực

3.1.1. Giáo dục thái độ tự giác và hứng thú bền vững đối với mục đích tập luyện chung cũng như các nhiệm vụ cụ thể của buổi tập

31.2.  Kích thích việc phân tích một cách có ý thức việc kiểm tra và dùng sức hợp lý khi thực hiện các BTTC                                                                                            3.1.3. Phải giáo dục tính tự lập, chủ động, sáng tạo cho học sinh 

3.2. Nguyên tắc trực quan

3.2.1. Khái niệm và bản chất

3.2.2. Cơ sở của nguyên tắc

3.2.3. Trực quan là tiền đề đễ tiếp thu động tảc

3.2.4. Những yêu cầu đảm bảo tính trực quan  

3.3. Nguyên tắc thích hợp cá biệt hoá

3.3.1. Bản chất

3.3.2. Cơ sở của nguyên tắc

3.3.3. Các yêu cầu của nguyên tắc

3.3.4. GĐTC phù hợp với các yêu cầu cá nhân

3.4. Nguyên tắc hệ thống

3.4.1. Tính thường xuyên của các buổi tập và luân phiên hợp lý giữa tập luyện và nghỉ ngơi

3.4.1.1.Tính thường xuyên của các buổi tập

3.4.1.2. Sự luân phiên giữa tập luyện và nghỉ ngơi

3.4.2. Sự phối hợp giữa tập luyện lặp lại và tập luyện biến dạng

3.4.3. Tuần tự các buổi tập và mối liên hệ lẫn nhau giữa các mặt khác nhau trong nội dung các buổi tập

3.5. Nguyên tắc tăng dần các yêu cầu (tăng tiến)

3.5.1. Sự cần thiết đổi mới nhiệm vụ học tập và tăng LVĐ trong quá trình GDTC

        3.5.2. các hình thức tăng LVĐ

3.5.3. Những điều kiện nâng cao LVĐ