Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

  NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

1. Mục tiêu học tập.

Kết thúc học phấn này

1.1. Về kiến thức, học viên nắm vững:

-  Mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục thể chất ở trường phổ thông

-  Năng lực tổ chức hoạt động giáo dục thể chất.

-  Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông.

1.2. Về kỹ năng, học viên có thể:

 - Xác định tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thống.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất của nhà trường.

 1.3. Về thái độ, học viên hình thành:

- Ý thức tự bồi dưỡng nâng cao năng lực của bản thân

- Tham gia các hoạt động nâng cao năng lực của nhà trường

2. Nội dung chi tiết học phần:

 

Chương 1

GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

1.1. Giáo dục thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh

1.1.1. Bản chất của quá trình giáo dục thể chất

1.1.2. Các khâu của quá trình giáo dục thể chất

1.1.3. Vai trò của giáo dục thể chất trong việc hình thành nhân cách toàn diện

1.2. Mục tiêu giáo dục thể chất ở trường phổ thông

1.2.1. Hình thành ý thức tập luyện thể dục, thể thao trong học sinh

1.2.2. Phát triển các kỹ năng vận động, tăng cường sức khỏe

1.2.3. Tạo dựng phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhà trường

1.2.4. Lựa chọn, bồi dưỡng, phát triển năng khiếu thể thao lứa tuổi học sinh 

1.3. Nội dung giáo dục thể chất ở trường phổ thông

1.3.1. Bài tập thể dục

1.3.2. Tập luyện thể thao

1.3.3. Phát triển phong trào

1.4. Nguyên tắc giáo dục thể chất ở trường phổ thông

1.4.1. Luyện tập thường xuyên

1.4.2. Tăng dần cường độ

1.4.3. Đa dạng hóa các hình thức luyện tập tạo hứng thú cho học sinh tham gia

1.4.4. Chú ý đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, năng khiếu cá nhân

Chương 2

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

2.1. Tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

2.1.1. Khái niệm tổ chức hoạt động giáo dục thể chất

2.1.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục thể chất năm học

2.2. Nội dung hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

2.2.1. Giáo dục chính khóa

2.2.2. Giáo dục ngoại khóa

2.3. Hình thức tổ chức giáo dục thể chất ở trường phổ thông

2.3.1. Giờ học trên lớp

2.3.2. Giờ học ngoại khóa

2.3.3. Giao lưu, thi đấu thể thao giữa các khối lớp nhân dịp ngày lễ hội

2.3.4. Tham gia các hội khỏe phù đổng cấp tỉnh, toàn quốc

 

Chương 3

NĂNG LỰC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

3.1.   Năng lực

3.1.1.  Khái niệm năng lực

3.1.2.  Cấu trúc của năng lực

3.1.3.  Năng lực cá nhân

3.1.4.  Năng lực tập thể

3.2.   Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất

3.2.1.  Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

3.2.2.  Các tiêu chí đánh giá năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

3.2.3.  Những điều kiện để phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

3.3.   Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất ở trường phổ thông

3.3.1.  Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên thể dục

3.3.2.  Phát hiện, khai thác học sinh, giáo viên có năng khiếu thể thao trong nhà trường xây dựng nòng cốt

3.3.3.  Xây dựng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong giáo viên, học sinh

3.3.4.  Mua sắm trang thiết bị thể dục thể thao

3.3.5.  Tổ chức sân bãi đạt tiêu chuẩn

3.3.6.  Tạo cơ chế chính sách cho những người tham gia