Bồi dưỡng chuyên đề

Các phương tiện dạy học giáo dục thể chất ở trường phổ thông

1.1. Bài tập TDTT (BT thể chất, BT thể lực)

1.1.1. Khái niệm và nguồn gốc BT TDTT

1.1.2. Nội dung và hình thức của bài tập TDTT

1.1.2.1. Nội dung

1.1.2.2. Hình thức

1.1.3. Kỹ thuật bài tập TDTT:

1.1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bài tập TDTT

1.1.5. Bài tập thể chất trong huấn luyện thể thao

1.1.6. Phân loại TDTT

2.2. Các yếu tố môi trường tự nhiên và vệ sinh

2.2.1. Yếu tố môi trường (nước, không khí, ánh sáng)

2.2.2. Yếu tố vệ sinh