Bồi dưỡng chuyên đề

Một số khái niệm cơ bản của giáo dục thể chất và PPGD môn Thể dục ở trường phổ thông


1. Sức khỏe

2. Thể thao

3. Phong trào thể dục thể thao

4. Thể chất và phát triển thể chất

5. Chuẩn bị thể lực:

6. Giáo dục thể chất

1 - Nhóm nhiệm vụ GDTC theo nghĩa hẹp:

2- Nhiệm vụ giáo dưỡng thể chất:

3- Nhiệm vụ giáo dục theo nghĩa rộng: (hình thành nhân cách)

7. Khái niệm TDTT (VHTC)

       1.1.        Phương pháp giáo dục thể chất

1.1.1.  Cơ sở của các phương pháp giáo dục thể chất

     1.1.2. Cách tiếp thu và định mức hoạt động vận động .

2.2.1. Phương pháp tập luyện có định mức chặt chẽ

2.2.1.1. Phương pháp tập luyện trong quá trình học động tác.

2.2.1.2. Các phương pháp tập luyện định mức LVĐ và quãng nghỉ

2.2.2.Phương pháp trò chơi và phương pháp thi đấu

2.2.2.1. Phương pháp trò chơi

2.2.2.2. Phương pháp thi đấu

2.2.3.Phương pháp sử dụng lời nói và trực quan trong GDTC

2.2.3.1.Phương pháp sử dụng lời nói        

2.2.3.2. Phương pháp trực quan