Bồi dưỡng chuyên đề

Nội dung và phương pháp kiểm tra đánh giá môn Thể dục ở trường phổ thông

 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

1 Mục tiêu học tập.

Kết thúc học phấn này

1.1. Về kiến thức, học viên nắm vững:

-  Khái niệm kiểm tra, đánh giá.

-  Các phương pháp kiểm tra, đánh giá môn thể dục.

-  Nội dung và các tiêu chí đánh giá môn thể dục

-  Các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá môn thể dục

1.2. Về kỹ năng, học viên có thể:

 - Xây dựng bộ công cụ kiểm tra môn thể dục.

-  Xác định tiêu chí đánh giá môn thể dục

 - Thực hiện kiểm tra, đánh giá môn thể dục

 - Quản lý kết quả kiểm tra, đánh giá môn thể dục.

 1.3. Về thái độ, học viên hình thành:

-  Đảm bảo tính khách quan trong kiểm tra, đánh giá môn thể dục

- Ý thức trách nhiệm trong quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

2. Nội dung chi tiết học phần:

 

Chương 1

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN THỂ DỤC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

1.1.         Khái niệm kiểm tra, đánh giá trong giáo dục

1.1.1.  Khái niệm, mục tiêu kiểm tra môn thể dục

1.1.2.  Khái niệm, mục tiêu đánh giá môn thể dục

1.1.3.  Vai trò của kiểm tra, đánh giá môn thể dục

1.2.         Các nguyên tắc kiểm tra, đánh giá môn thể dục

1.2.1.  Nguyên tắc tính khách quan

1.2.2.  Nguyên tắc tính toàn diện

1.2.3.  Nguyên tắc tính phát triển

1.2.4.  Nguyên tắc tính động viên, khích lệ

1.2.5.  Nguyên tắc tính cá biệt

Chương 2

NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN THỂ DỤC

 Ở CÁC TRƯƠNG PHỔ THÔNG

2.1. Chương trình môn thể dục ở trường phổ thông

2.1.1. Chương trình môn thể dục hiện hành

1.1.2. Các hoạt động giáo dục thể chất trong nhà trường

2.2. Mục tiêu kiểm tra, đánh giá môn thể dục ở trường phổ thông

2.2.1. Nắm vững thực trạng dạy và học môn thể dục trong nhà trường

2.2.2. Tìm ra các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn thể dục trong nhà trường

2.3. Nội dung kiểm tra, đánh giá môn thể dục ở trường phổ thông

2.3.1. Kiểm tra, đánh giá kiến thức môn học

2.3.2. Kiểm tra, đánh giá kỹ năng thực hành môn học

2.3.3. Kiểm tra, đánh giá thái độ học tập của học sinh

2.4. Các hình thức kiểm tra môn thể dục ở trường phổ thông

2.4.1. Kiểm tra viết

2.4.2. Kiểm tra thực hành

2.4.3. Kiểm tra vấn đáp

Chương 3

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  MÔN THỂ DỤC

 Ở CÁC TRƯƠNG PHỔ THÔNG

3.1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá môn thể dục

3.1.1. Khái niệm phương pháp kiểm tra, đánh giá môn thể dục

3.1.2. Vai trò của phương pháp kiểm tra, đánh giá môn thể dục

3.2. Các phương pháp kiểm tra môn thể dục ở trường phổ thông

3.2.1. Quan sát hoạt động của học sinh

3.2.2. Trắc nghiệm

3.2.3. Thực hành môn học

3.2.4. Xem xét các kết quả thi đấu

3.3. Công cụ kiểm tra môn thể dục ở trường phổ thông

3.3.1. Bộ trắc nghiệm

3.3.2. Các bài thực hành

3.4. Các phương pháp đánh giá môn thể dục ở trường phổ thông

3.4.1. Cho điểm

3.4.2. Nhận xét

3.4.3. Xếp loại theo thành tích

3.5. Tiêu chí đánh giá môn thể dục ở trường phổ thông

3.5.1. Trình độ nắm vững lý thuyết môn học

3.5.2. Kỹ năng thực hành

3.5.3. Thành tích thi đấu

3.5.4. Thái độ tham gia môn học

3.6. Quản lý kết quả kiểm tra, đánh giá môn thể dục

3.6.1. Quản lý kết quả theo nội dung học tập

3.6.2. Quản lý kết quả theo thời gian

3.6.3. Quản lý kết quả học tập theo thành tích tiến bộ