Bồi dưỡng chuyên đề

Xây dựng chương trình giáo dục thể chất trong các trường phổ thông

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

 THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

1 Mục tiêu học tập.

Kết thúc học phấn này

1.1. Về kiến thức, học viên nắm vững:

- Khái niệm chương trình giáo dục

- Cấu trúc chương trình giáo dục thể chất.

- Bản chất các phương pháp tiếp cận trong việc xây dựng chương trình giáo dục thể chất.

1.2. Về kỹ năng, học viên hình thành:

 - Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thể chất.

 - Thực hiện và quản lý chương trình giáo dục thể chất.

 1.3. Về thái độ, học viên hình thành:

- Tinh thần khoa học trong thiết kế phát triển chương trình giáo dục thể chất

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện và quản lý chương trình giáo dục thể chất

2. Nội dung chi tiết học phần:

 

Chương 1

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀ CÁC QUAN ĐIỂM

TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

 

1.1.   Chương trình giáo dục

1.1.1.  Khái niệm chương trình giáo dục

1.1.2.  Vai trò của chương trình trong giáo dục

1.1.3.  Cấu trúc chương trình giáo dục

1.2.         Các quan điểm tiếp cận trong xây dựng chương trình giáo dục

1.2.1.  Quan điểm tiếp cận nội dung

1.2.2.  Quan điểm tiếp cận mục tiêu

1.2.3.  Quan điểm tiếp cận phát triển

Chương 2

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

2.1. Khái niệm xây dựng chương trình giáo dục thể chất

2.1.1. Khái niệm chương trình giáo dục thể chất

2.1.2. Khái niệm xây dựng chương trình giáo dục thể chất

2.1.3. Chương trình giáo dục thể chất hiện hành ở trường phổ thông

2.2. Quy trình xây dựng chương trình giáo dục

2.2.1. Nghiên cứu mục tiêu giáo dục, nhu cầu xã hội

2.2.2. Khảo sát, đánh giá chương trình hiện hành

2.2.3. Đề xuất chương trình mới

2.2.4. Dạy thí điểm chương trình

2.2.5. Công bố, thực hiện chương trình

2.3. Các kiểu chương trình giáo dục thể chất

2.3.1. Chương trình mạch thẳng

2.3.2. Chương trình đống tâm nâng cao

2.3.3. Chương trình chủ đề

Chương 3

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3.1. Khái niệm phát triển chương trình giáo dục thể chất

3.1.1. Khái niệm, lý do phát triển chương trình giáo dục thể chất

3.1.2. Mục tiêu phát triển chương trình giáo dục thể chất

3.2. Nội dung phát triển chương trình giáo dục thể chất

        3.2.1. Chương trình giáo dục thể chất hiện hành ở trường phổ thông

3.2.2. Những nội dung chương trình cần phát triển

3.3. Các cấp phát triển chương trình giáo dục thể chất

3.3.1. Các cấp chỉ đạo giáo dục

3.3.2. Cấp nhà trường, địa phương

3.3.3. Cấp bộ môn

3.4. Nhiệm vụ của giáo viên trong phát triển chương trình giáo dục thể chất

3.4.1. Thường xuyên đánh giá chương trình giảng dạy

3.4.2. Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới

3.4.3. Thường xuyên áp dụng phương pháp dạy học mới