Bồi dưỡng chuyên đề

Phong cách học và những ứng dụng trong dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những khái niệm cơ bản và các vấn đề cơ bản của Phong cách học

- Giúp học viên cập nhật một số nội dung mới trong nghiên cứu Phong cách học.

- Giúp học viên vận dụng tốt các kĩ năng phân tích các sự kiện phong cách học trong tác phẩm văn học, các ứng dụng trong dạy học tiếng Việt trong nhà trường phổ thông

* Nội dung

- Các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu đặc thù trong Phong cách học.

- Các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt và những biến thể của chúng trong đời sống.

-  Các đặc trưng của lời nói nghệ thuật

- Dạy các bài Phong cách học trong nhà trường phổ thông

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị các văn bản truyện và thơ trong chương trình phổ thông

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…