Bồi dưỡng chuyên đề

Dạy – học tác phẩm văn học dân gian từ góc nhìn thể loại

* Nội dung

 - Giúp học viên nắm được những cơ sở lý thuyết và thực tiễn được rút ra từ những đặc điểm, bản chất và diễn trình VHDG như là một bộ phận trong toàn bộ nền văn học của một dân tộc, vừa là văn học vừa là văn hóa.

- Giúp học viên nắm được những cơ sở khoa học để khẳng định tác phẩm VHDG trong nhà trường là một dạng tồn tại VHDG như là một loại của nghệ thuật ngôn từ.

- Giúp học viên nắm được lý thuyết về thi pháp VHDG, những tương đồng – đặc thù của nó trong sự so sánh với thi pháp văn học viết. Vai trò của thi pháp thể loại trong khoa học VHDG

- Giúp học viên vận dụng lý thuyết thi pháp VHDG vào việc phân tích tác phẩm VHDG từ góc nhìn thể loại. Những chỉ dẫn cơ bản và thể nghiệm trong các hoạt động dạy – học VHDG.

* Mục tiêu

 -Văn học dân gian về thuộc tính và bản chất vừa là văn học vừa là văn hóa (folklore – bản chất xã hội của VHDG)

-VHDG trong nhà trường là một loại của nghệ thuật ngôn từ (bản chất nghệ thuật của VHDG, vấn đề văn bản và thi pháp VHDG trong sự so sánh với văn học viết )

- Thi pháp VHDG là thi pháp thể loại ( thi pháp tục ngữ, thi pháp sử thi, thi pháp truyền thuyết, thi pháp cổ tích, thi pháp ca dao, thi pháp truyện thơ…)

- Dạy – học tác phẩm VHDG từ góc nhìn thể loại là dựa trên cơ sở phân tích tác phẩm  theo đặc trưng thi pháp thể loại

- Định hướng và ứng dụng trên một số tác phẩm cụ thể thuộc các thể loại tiêu biểu: cổ tích, ca dao…theo yêu cầu của cơ sở.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị các văn bản tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường phổ thông

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…

- Tài liệu tham khảo chính ( do GV cung cấp )