Bồi dưỡng chuyên đề

Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian hiện nay ở trường phổ thông

* Mục tiêu

-Giúp học viên nắm được những quan niệm mới về VHDG và vấn đề đưa folklore vào nhà trường phổ thông hiện nay.

-Giúp học viên định hướng tìm hiểu nghiên cứu VHDG bằng phương pháp nhân học văn hóa nhằm ứng dụng vào việc dạy và học VHDG giữa đời sống, góp phần khắc phục những hạn chế lệch lạc hiện nay trong vấn đề đến hiện đại từ truyền thống.

-Trên cơ sở đó,giúp học viên nắm vững và vận dụng các kĩ năng tiếp cận và giảng dạy các tác phẩm VHDG Việt Nam theo khoa học VHDG trong nhà trường phổ thông

* Nội dung

- Những khuynh hướng tiếp cận và dạy – học tác phẩm VHDG trước nay trong nhà trường phổ thông

- Những thành tựu mới của khoa học VHDG và quan niệm mới về VHDG trong mối quan hệ VHDG – VHV

-Phương pháp nhân học văn hóa trong khoa học VHDG, vấn đề thể nghiệm nghiên cứu và ứng dụng trong các loại hoạt động  dạy – học VHDG.

- Cơ sở lý thuyết và kỹ năng tiếp cận giảng dạy các tác phẩm VHDG trong nhà trường theo khoa học VHDG.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị các văn bản tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường phổ thông

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…

- Tài liệu tham khảo chính ( do GV cung cấp )