Bồi dưỡng chuyên đề

Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam và việc dạy học văn học trung đại Việt Nam ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những đặc trưng cơ bản của văn học trung đại Việt Nam.

- Bồi dưỡng phương pháp dạy - học mới, hiệu quả, thiết thực đối với phần văn học trung đại Việt Nam

* Nội dung

- Các đặc trưng về quan niệm văn học, thể loại văn học, thi pháp văn học trung đại.

- Kỹ năng dạy một tác phẩm VHTĐ cụ thể theo thi pháp thể loại. 

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên môn Ngữ văn THCS và THPT 

- Cán bộ quản lí, chuyên viên môn Ngữ văn các Sở, Phòng GD & ĐT

- Chuẩn bị các văn bản tác phẩm văn học trong nhà trường, cấp THCS & THPT

- Hồ sơ giảng dạy. Soạn, thể nghiệm một số giáo án.