Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức và phương pháp dạy học văn học trung đại Việt Nam ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp người học bổ sung và nâng cao kiến thức mới, trọng tâm, cơ bản về văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường phổ thông.

- Bồi dưỡng phương pháp dạy - học mới, hiệu quả, thiết thực đối với phần văn học trung đại Việt Nam

* Nội dung

- Một số vấn đề về lí luận văn học trung đại Việt Nam.

- Văn hoá thời trung đại và việc dạy - học văn học trung đại Việt Nam trong mối quan hệ văn hoá - văn học.

- Kiểu văn bản và việc dạy - học văn học trung đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.

- "Lạ hoá" và "Quen thuộc hoá" trong dạy - học văn học trung đại Việt Nam.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên môn Ngữ văn THCS và THPT 

- Cán bộ quản lí, chuyên viên môn Ngữ văn các Sở, Phòng GD & ĐT

- Chuẩn bị các văn bản tác phẩm văn học trong nhà trường, cấp THCS & THPT

- Hồ sơ giảng dạy. Soạn, thể nghiệm một số giáo án.