Bồi dưỡng chuyên đề

Tổ chức minh giải văn bản tác phẩm văn học Hán Nôm trong nhà trường

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những nội dung khoa học căn bản về nguyên tác văn bản tác phẩm Hán Nôm.

- Phương pháp tổ chức dạy học tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường các cấp theo hướng minh giải văn bản.

* Nội dung

- Di sản văn hóa thành văn Hán Nôm của dân tộc.

- Đặc điểm văn bản tác phẩm Hán Nôm.

- Phương pháp xử lí và lí giải văn bản Hán Nôm.

- Kĩ năng tổ chức dạy học tác phẩm Hán Nôm trong nhà trường phổ thông.

* Mục tiêu

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị sách công cụ liên quan