Bồi dưỡng chuyên đề

So sánh tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam trong trường phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm rõ hơn những đặc trưng cơ bản của tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam.

- Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kĩ năng tiếp cận và giảng dạy so sánh các tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam trong trường trung học.

* Nội dung

- Sơ lược sự hình thành, ý nghĩa và những nội dung chính của văn học so sánh.

- So sánh các kiểu tác phẩm thơ và kịch bản, truyện ngắn,  và tiểu thuyết.

- So sánh các yếu tố cơ bản về nội dung, hình thức của tác phẩm văn học Việt Nam và văn học nước ngoài.

- Kĩ năng dạy so sánh các tác phẩm văn học nước ngoài và văn học Việt Nam trong trường trung học.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT.

- Chuẩn bị các văn bản văn học trong trường trung học.

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…