Bồi dưỡng chuyên đề

Rèn luyện năng lực tiếp nhận văn bản thơ và kịch văn học nước ngoài ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những đặc trưng của tác phẩm thơ và kịch bản văn học nước ngoài.

- Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kĩ năng tiếp cận và giảng dạy thơ và kịch bản văn học nước ngoài trong trường trung học.

* Nội dung

- Sự hình thành và phát triển của thơ và kịch bản văn học nước ngoài.

- Các yếu tố cơ bản về nội dung, hình thức của thơ và kịch bản văn học nước ngoài.

- Các kiểu tác phẩm thơ và kịch bản.

- Kĩ năng dạy tác phẩm thơ và kịch bản văn học nước ngoài trong trường trung học.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT.

- Chuẩn bị các văn bản thơ và kịch bản văn học nước ngoài trong trường trung học.

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…