Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý thuyết về thể loại văn học

* Mục tiêu

Học viên phải nắm được những kiến thức về thể loại văn học trong tác phẩm, mối quan hệ thong nhất giữa thể loại và tác phẩm

* Nội dung

- Học viên phải hiểu được các khái niệm về thể loại và sự tồn tại của nó.

- Các thể loại văn học phổ biến từ xưa đên nay như: Truyện, tiểu thuyết, thơ, kí, kịch…

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

Giáo viên THCS và THPT

- Phải có kiến thức văn học bậc đại học.

- Các tài liệu lí luận văn học ở Đại học; sách Lí luận văn học, tập II. NXB. ĐHSP. 2005- nay

- Các sách chuyên khảo về tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ tiêu biểu của các tác giả: Hà Minh Đức, Phan Cự Đệ, Trần Đình Sử…