Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức lý thuyết về tác phẩm văn học

* Nội dung

Giáo viên THCS và THPT

- Phải có kiến thức văn học bậc đại học

- Các tài liệu lí luận văn học ở Đại học; tài liệu thi pháp học

* Mục tiêu

- Học viên phải nắm được các khái niệm: đề tài, chủ đề, cảm hứng, tư tưởng của tác phẩm văn học.

- Các phương thức biểu đạt trong tác phẩm về ngôn từ nghệ thuật về trần thuật…

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

Giáo viên THCS và THPT

- Phải có kiến thức văn học bậc đại học

- Các tài liệu lí luận văn học ở Đại học; sách Lí luận văn học, tập II. NXB. ĐHSP. 2005- nay